Enformasyon

Öncelikle enformasyon ya da malumat nedir ile başlayalım. Enformasyon en
genel anlamıyla belirsiz bir sorunun çözümü olabilir ya da dar kapsamlı bir
konuda ele alınan bilgiler topluluğudur. Enformasyon genel olarak verilerle
ilişkilidir çünkü veriler direkt olarak parametrelerle parametreler de
enformasyonla ilişkilidir. Enformasyon kavramını bilgi ile de ilişkilendirebiliriz.
Peki neden bilgi ile ilişkilendiriyoruz ki? Çünkü enformasyon kavramı hem soyut
hem de somut kavramların açıklanabileceğini de ifade eder.

Peki enformasyonu tükenemez bir ürün olduğunu biliyor muydunuz? AMA
değeri azalabilen bir üründür kullanım oranı ne kadar fazla olursa değeri
hemen düşmeye başlar.

  • Somuttur.
  • Dokümanlar halinde bulunabilir.
  • Yazılı kaynak özelliği taşır.
  • Konularla ilgili yazılı belgeler belirli biçimde kayıt edilmiş şekilde
    bulunurlar.
  • Elde edilebilir ya da satın alınabilirdir.
  • Dijital formlarda tamamlanmış durumda bulunabilir.

İstatistik ve Enformasyon:


Kesin olarak belirlenmiş bir topluluğun verileri, bu verilerin sayısal ya da görsel
olan özetlerinden bahsetmektedir. Bu veri topluluğuna bağlı parametreler ve
istatistikler, topluluğa ait olan enformasyonu temsil ederek; topluluğun
anlaşılmasına, betimlenmesine ve ilerleyen aşamalarda topluluğa ait çıkarımlarda
bulunulmasına yardımcı olur.

Enformasyon Teknolojileri:


Donanım, yazılım, veri yönetim teknolojisi, ağ ve telekomünikasyon teknolojisi,World Wide web gibi teknolojileri içinde barındıran bir teknoloji türüdür.
Bunlardan biraz bahsedersek:
Donanım: Bilgisayarın elle tutulup gözle görülen tüm fiziksel parçalarına denir.
Yazılım: Bir bilgisayarı belirli işlevleri yerine getirmek üzere yöneten, bilgisayara
ne yapacağını söyleyen, kodlanmış komutlar dizisi.
Veri Yönetim Teknolojisi: Verinin güvenli, verimli ve uygun maliyetli bir şekilde
toplanması, saklanması ve kullanılması uygulamasıdır.
Ağ ve Telekomünikasyon Teknolojisi: Ağ teknolojileri, öncelikle işletmeler ve
eğitim kurumları tarafından kullanılan büyük ve küçük bilgi sistemleri arasında
veri alışverişine olanak sağlar. Telekomünikasyon, iki ya da daha fazla kişinin
teknolojiyi kullanarak bilgi alışverişinde bulunmasına denir.
World Wide WEB: İnternet üzerinde yayınlanan birbirleriyle bağlantılı hiper-metin dokümanlarından oluşan bir bilgi sistemidir.

Kaynakça:


https://tr.wikipedia.org/wiki/Enformasyon
https://negibi.com/enformasyon-nedir-enformasyon-teknolojisini-inceleyelim/
https://www.egitimsistem.com/enformasyon-teknolojileri-uzmani-ne-is-yapar67015h.htm
https://zeynepaygun.wordpress.com/2015/11/08/veri-enformasyon-ve-bilginedir/
https://ceaksan.com/tr/veri-enformasyon-ve-bilgi
https://tr.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
https://smartpro.com.tr/ag-teknolojileri/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Telekom%C3%BCnikasyon
https://www.oracle.com/tr/database/what-is-datamanagement/#:~:text=Veri%20y%C3%B6netimi%2C%20verinin%20g%C3%BCv
enli%2C%20verimli,kullan%C4%B1m%C4%B1n%C4%B1%20optimize%20etmele
rine%20yard%C4%B1mc%C4%B1%20olmakt%C4%B1r.
http://www.bilisimmatik.com/donanim-nedir/